درباره ی ما
Careers
Careers
فرهنگ سازمانی dBTechnologies برپایه ی نوآوری و چالش برای ایجاد استانداردهای جدید در سیستم های صوتی حرفه ای است تا توان کاربران افزایش یابد. اگر پرشور و پر سودا و به دنبال پیشرفت همیشگی هستند از خودتان برایمان بگویید. می توانید برای فرصت های شغلی موجود با
فرهنگ سازمانی dBTechnologies برپایه ی نوآوری و چالش برای ایجاد استانداردهای جدید در سیستم های صوتی حرفه ای است تا توان کاربران افزایش یابد. اگر پرشور و پر سودا و به دنبال پیشرفت همیشگی هستند از خودتان برایمان بگویید. می توانید برای فرصت های شغلی موجود با
Careers
OPEN POSITIONS
فرصت شغلی موجود نیست؟
جای نگرانی نیست، اگر فرصت شفلی مود نظر خود را پیدا نکردید، رزومه خود را از اینجا برای ما بفرستید.