dBTechnologies Network
dBTechnologies Network
dBTechnologies Network
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
dBTechnologies Network
dBTechnologies Network
با نرم افزار dBTechnologies Network و از طریق پروتکل RDNet می توان محصولات dBTechnologiesرا از راه دور کنترل کرد.
با نرم افزار dBTechnologies Network و از طریق پروتکل RDNet می توان محصولات dBTechnologiesرا از راه دور کنترل کرد.
dBTechnologies Networkنرم افزاری برای کنترل از راه دور محصولات dBTechnologies با استفاده از پرتکل RDNet است. ابزارهای پیشرفته برای مدیریت سریع تر اسپیکرها به صورت زنده. لینک RDNet تکنولوژی صدا را قادر به تنظیم پیش ساخته ها، اندازه ها و تمام پارامترهای کل
ویدئو
 
 
محصولات مرتبط
توزیع کننده ی خود را پیدا کنید.
قاره
قاره
کشور
کشور